църква Благодат

Мисия

Нашата мисия като църква е да изграждаме приемаща общност от християни, която води всеки човек до Исус Христос за спасение чрез вяра в Него и за промяна на живота му към по-добро. 

Ето и начинът, по който осмисляме по-задълбочено мисията си. Тя се състои от две важни части:

1. Нашата цел е да изграждаме "приемаща общност от християни"

- Убедени сме, че човек има нужда от общност, към която да принадлежи и се стремим да превърнем църква Благодат в такава общност.
- Ключова ценност за нас е "приемането", което е една от най-силните прояви на Божията благодат към нас хората. Опитваме се да приемаме другите, както и Бог е приел нас.
- Вярваме, че приемащата общност е здравословна среда, в която хората могат да израстват духовно и личностно.
2. Не се опитваме да променяме, а водим до Исус Христос
- Въпреки, че ние хората можем да си влияем положително един на друг, много често желанието ни да променим другите може повече да навреди, отколкото да помогне. 
- Ето защо смятаме, че най-важната ни задача като християни, е да запознаем хората с Исус Христос и да им помогнем да изградят лични взаимоотношения с Него. 
3. Спасението е единствено и само по благодат чрез вяра в Исус Христос
- В сърцето на евангелието (благата вест) е разбирането, че всеки се спасява единствено и само чрез вяра в Исус Христос, а не чрез собствени дела.
- Разбирането, че човек се спасява чрез дела, изисквани от закона е "друго евангелие", което изкривява библейската истина и води хората до заблуда.
4. Животът на спасения чрез вяра е променен
- Вярата прави живота на човека по-добър, по-смислен и по-щастлив. 
- Промяната е реална и се проявява във всяка една област от човешкия живот - семейство, работа, финанси, приятелство, здраве и т.н. Ние намираме нов смисъл и удовлетворение от всичко и откриваме нови възможности за израстване и развитие.
- Най-голямото удовлетворение в живота на вярващия идва от изграждането на Божието царство на земята. Това става чрез влиянието върху другите и обществото чрез нашия променен живот и споделянето на вярата ни в Исус Христос.